50 عدد ورود به جلسه | آشنایان بالای 50

چنان که می دانیم هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند. در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز میکند. آدرس: آدرس: تهران- کیلومتر 5 اتوبان کرج-