دوستیابی مسیحی 50 + | فیجی تک

گروه 1 5 (که به صورت گروه پنج به علاوه یک خوانده میشود) از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) و آلمان تشکیل شدهاست. دلیل نامگذاری این گروه، حضور پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه کشور آلمان است. [1] طبیعی است شما هم باید برای